عناصر در فنگ شویی

عناصر در فنگ شویی شامل پنج عنصر آب، آتش، چوب، فلز و زمین انواع انرژیهایی هستند که در تمام مواد و تغییر و تحولات فعال هستند و نقش ایفا می‌کنند. این عناصر در هر ماده یا پدیده‌ای کم و بیش وجود دارند.

متخصصان فنگ شویی معتقدند که این پنج عنصر برای ایجاد خوش یمنی یا بد یمنی در این دنیای فیزیکی با یکدیگر تعامل یا فعل و انفعال دارند.

این عناصر یکی از شیوه‌هایی هستند که فلسفه چینی از طریق آنها به رشد و زوال جهان هستی مربوط می‌شود.

این پنج عنصر در یک مجموعه بسیار منظم مرتبط قرار دارند که منشاء آنها به آسانی قابل ردیابی نیست.

در کتاب شوچین که نام دیگر آن کتاب تاریخی است آسمان نظم و ترتیب جهان هستی را با برنامه‌ای بزرگ مشتمل بر هفت بخش تعیین کرد.

پنج عنصر مزبور اولین بخش را تشکیل می‌دهند.

از این پنج عنصر اولین مورد اب است. دومی آتش، سومی چوب، چهارمی فلز و پنجمی زمین است.

ماهیت عناصر فنگ شویی

ماهیت اب جذب کردن و غرق شدن یا پایین رفتن است.

ماهیت آتش شعله ور کرد ن و صعود کردن است.

ماهیت چوب خم و راست شدن است.

ماهیت فلز اطاعت کردن و تغییر دادن است.

فضیلت زمین پرورش بذر و دانه و جمع آوری است.

آن عنصری که جذب می‌کند و پایین می‌رود نمک می‌شود. آن عنصر که می‌افروزد و بالا می‌رود تلخ می‌شود. آن عنصر که خم و راست می‌شود ترش می‌شود. آن عنصر که مطیع است و تغییر ایجاد می‌کند خشک و بیروح می‌شود. و آن عنصری که بذر می‌پرورد و محصول جمع می‌کند شیرین می‌شود.

این عنصر ها ارتباطی را تشکیل می‌دهند که به منشاء آسمان، شاخ و برگهای زمین و ۲۴ نقطه قطب نما و واژگان ستاره شناسی که تقسیم بندی بین زمان و مکان را مشخص می‌کنند مفاهیم نمادین می‌دهند.

در تعاریف و مشاهدات علم ستاره شناسی همیشه از این پنج عنصر نام برده می‌شود. و آنها همچنین سیستمی برای همبستگی هر چیزی در جهان هستی را که به پنج گروه قابل تقسیم شدن باشد تشکیل می‌دهند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست